Πρόσκληση γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας Ροδώνας Α.Ε. 2021

Σύμφωνα με το νόμο, το καταστατικό της εταιρείας με την επωνυμία ΡΟΔΩΝΑΣ Α.Ε., εταιρεία επεξεργασίας και εμπορίας αγροτικών προϊόντων , με αριθμό ΜΑΕ 69946/55/Β/10/06 που εδρεύει στην Τούμπα του Ν. Κιλκίς και δυνάμει της από 20/05/2021 απόφασης του Δ.Σ. της εταιρείας, καλούνται οι μέτοχοι αυτής στην ετήσια Tακτική Γενική Συνέλευση την ημέρα Τετάρτη 30 Ιουνίου 2021 και ώρα 10:30 π.μ., η οποία θα λάβει χώρα στα γραφεία της εταιρείας στην Τούμπα Κιλκίς με θέματα: 1ον την οικονομική κατάσταση της εταιρείας, την παρουσίαση και τα αποτελέσματα του ισολογισμού αυτής, χρήσεως 01/01/2020 έως και 31/12/2020, καθώς επίσης και την ανάλυση των αποτελεσμάτων της εταιρείας, τους στόχους, την στρατηγική, τις προοπτικές και προσδοκίες της για το 2021, την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και του λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης 01/01/2020 έως 31/12/2020 και 2ον την αίτηση υπαγωγής της εταιρίας Ροδώνας – Ανώνυμη Εταιρεία Παραγωγής και Επεξεργασίας Φρούτων και Λαχανικών στο καθεστώς ενισχύσεων «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων» του Αναπτυξιακού ν. 4399/2016, όπως προβλέπεται και αναλυτικά περιγράφεται στην Υπουργική Απόφαση 56672/2021 – ΦΕΚ 2142/Β/22-5-2021, ύψους 600.000,00 ευρώ και τον τρόπο χρηματοδότησης του επενδυτικού σχεδίου. Στη συνέλευση αυτή έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο , όλοι οι μέτοχοι της εταιρείας που είναι εγγεγραμμένοι στο βιβλίο μετόχων του άρθρου 8β του ν. 2190/1920.

 

Για την εταιρεία  ΡΟΔΩΝΑΣ Α.Ε.

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΠΕΛΤΕΚΙΑΔΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ