Θέση εργασίας: Τεχνολόγος Τροφίμων ή Χημικός με κατεύθυνση τεχνολογίας τροφίμων

Η εταιρεία Ροδώνας Α.Ε., που δραστηριοποιείται στο χώρο της παραγωγής και επεξεργασίας φρούτων και λαχανικών, με έδρα την Τούμπα Ν. Κιλκίς, ζητάει Τεχνολόγο Τροφίμων ή Χημικό με κατεύθυνση τεχνολογίας τροφίμων.

Αρμοδιότητες:
• Διασφάλιση διαδικασιών ποιότητας των παραγομένων προϊόντων επιχείρησης
• Έλεγχος συμμόρφωσης προδιαγραφών α’ υλών & τελικών προϊόντων με την ισχύουσα νομοθεσία
• Πραγματοποίηση εσωτερικών επιθεωρήσεων ποιότητας
• Σύνταξη & αναθεώρηση διαδικασιών, εντύπων & εγχειριδίων συστήματος διασφάλισης ποιότητας
• Επίβλεψη εφαρμογής των πολιτικών & διαδικασιών των συστημάτων ποιότητας
• Υλοποίηση & αξιολόγηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων
• Παρακολούθηση νομοθεσίας & επικοινωνία με δημόσιες αρχές & φορείς
• Εκπόνηση οδηγιών για τη συμμόρφωση με την περιβαλλοντική νομοθεσία

Προσόντα:
• Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ με ειδικότητα Τεχνολόγος Τροφίμων
• Επιθυμητή προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση στον κλάδο των τροφίμων
• Κάτοχος πιστοποιητικού υγείας σε ισχύ
• Καλή χρήση της Αγγλικής γλώσσας
• Καλή χρήση Η/Υ
• Ικανότητα επικοινωνίας και ομαδικής εργασίας
• Ικανότητα γρήγορης επέμβασης και επίλυσης προβλημάτων
• Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις, για τους άνδρες υποψήφιους

Αφήστε ένα σχόλιο