Πρόσκληση γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας Ροδώνας Α.Ε. στις 25/10/2021

Σύμφωνα με το νόμο, το καταστατικό της εταιρείας με την επωνυμία << ΡΟΔΩΝΑΣ ΑΕ>>, εταιρεία επεξεργασίας και εμπορίας αγροτικών προϊόντων, με αριθμό ΓΕΜΗ 014509535000 και αριθμό ΜΑΕ 69946/55/Β/10/06, που εδρεύει στην Τούμπα του Ν. Κιλκίς και δυνάμει της από 05/10/2021 απόφασης του Δ.Σ. της εταιρείας, καλούνται οι μέτοχοι αυτής στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση την ημέρα Δευτέρα 25 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 10:00 π.μ., η οποία θα λάβει χώρα στα γραφεία της εταιρείας στην Τούμπα Κιλκίς με θέμα: 1ον <<Έγκριση από τη γενική συνέλευση προς το Δ.Σ. να προχωρήσει στην απόκτηση ιδίων μετοχών, σύμφωνα με το Ν. 4548/2018, ορισμός του ανώτατου αριθμού μετοχών που μπορούν να αποκτηθούν, η ονομαστική αξία των οποίων, δεν πρέπει να υπερβαίνει το 1/10 του καταβεβλημένου κατά τη λήψη της απόφασης μετοχικού κεφαλαίου, της διάρκειας για την οποία χορηγείται η έγκριση και του κατώτατου και ανώτατου ορίου της αξίας της απόφασης ή των πλαισίων τιμής αγοράς της κάθε μετοχής>>.
Στη συνέλευση αυτή έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, όλοι οι μέτοχοι της εταιρείας που είναι εγγεγραμμένοι στο βιβλίο μετόχων.

Αφήστε ένα σχόλιο